ผศ.ดร.พจนีย์ แสงมณี
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed5004905
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
Sect. 01

นนทรีย์

Thu0001109
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Sect. 25

หอประชุม

0001109
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Sect. 02

หอประชุม

Fri5001401
การพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่
Sect. 01

นนทรีย์

5011101
ปฐพีวิทยา
Sect. 01

จามจุรี

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-3) 640451101 (เกษตรศาสตร์) 5004905 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 01 นนทรีย์
2 Thu (1-3) 660310101 (ภาษาไทย) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 25 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
3 Thu (1-3) 660310102 (ภาษาไทย) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
4 Thu (1-3) 660422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 27 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
5 Thu (1-3) 660427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 28 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
6 Thu (1-3) 660427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 29 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
7 Thu (1-3) 660429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
8 Thu (1-3) 660434711 (นิเทศศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 31 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
9 Thu (1-3) 660440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 32 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
10 Thu (1-3) 660441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 33 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
11 Thu (1-3) 660441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 34 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
12 Thu (1-3) 660445701 (ทัศนศิลป์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 35 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
13 Thu (1-3) 660449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 36 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
14 Thu (1-3) 660455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 37 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
15 Thu (1-3) 660462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 38 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
16 Thu (1-3) 660466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 39 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
17 Thu (1-3) 660476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 41 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
18 Thu (1-3) 660499201 (พยาบาลศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 23 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
19 Thu (5-7) 640312801 (การประถมศึกษา) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 02 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
20 Thu (5-7) 640312802 (การประถมศึกษา) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 03 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
21 Thu (5-7) 640312803 (การประถมศึกษา) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 04 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
22 Thu (5-7) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 05 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
23 Thu (5-7) 640315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 06 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
24 Thu (5-7) 640318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 07 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
25 Thu (5-7) 640429401 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 08 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
26 Thu (5-7) 640434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 09 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
27 Thu (5-7) 640434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 10 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
28 Thu (5-7) 640467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 11 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
29 Thu (5-7) 650310401 (คณิตศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 12 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
30 Thu (5-7) 650310402 (คณิตศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 13 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
31 Thu (5-7) 650310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
32 Thu (5-7) 650429401 (สิ่งแวดล้อม) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 15 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
33 Thu (5-7) 650433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 16 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
34 Thu (5-7) 650434921 (การตลาดดิจิทัล) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 17 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
35 Thu (5-7) 650445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 18 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
36 Thu (5-7) 650446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 19 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
37 Thu (5-7) 650446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
38 Thu (5-7) 650451101 (เกษตรศาสตร์) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 21 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
39 Thu (5-7) 650465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 22 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
40 Thu (5-7) 650467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 24 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
41 Fri (1-4) 660451101 (เกษตรศาสตร์) 5001401 การพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ 01 นนทรีย์
42 Fri (6-9) 650451101 (เกษตรศาสตร์) 5011101 ปฐพีวิทยา 01 จามจุรี