ผศ.ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1544413
วรรณคดีเอกของไทย
Sect. 01

731

Tue1543106
หลักการอ่านการเขียนคำไทย
Sect. 01

1143

Wed
Thu1541409
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Sect. 01

1145

Fri1542224
ภาษาไทยในงานประดิษฐ์เชิงศิลปวัฒนธรรม
Sect. 01

731

1544807
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย
Sect. 99

ออกฝึก4807

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 630440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1544413 วรรณคดีเอกของไทย 01 731
2 Tue (5-7) 660440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1543106 หลักการอ่านการเขียนคำไทย 01 1143
3 Tue (6-8) 660440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1543106 หลักการอ่านการเขียนคำไทย 02 1143
4 Thu (5-7) 640440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1541409 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 01 1145
5 Thu (5-7) 650440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 1541409 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 04 1145
6 Fri (1-3) 630440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 1542224 ภาษาไทยในงานประดิษฐ์เชิงศิลปวัฒนธรรม 01 731
7 Fri (12-12) 590000003 (-) 1544807 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาไทย 99 ออกฝึก4807