อ.ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2061310
ทฤษฎีดนตรีสากล
Sect. 01

จักรวาล

1023632
หลักการสอนและกลวิธีการสอนดนตรีศึกษา
Sect. 01

เยี่ยมวิมาน

2063408
ทักษะกีตาร์ 5
Sect. 01

ดนตรี2

Tue2061309
การฟัง การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 1
Sect. 01

ไอยเรศ

2071101
ประวัติ ปรัชญา ดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
Sect. 01

จักรวาล

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 18

ออกฝึก18

Wed
Thu2062407
ทักษะกีตาร์ 3
Sect. 01

ดนตรี2

Fri1023631
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี
Sect. 01

เยี่ยมวิมาน

2061407
ทักษะกีตาร์ 1
Sect. 01

ดนตรี

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2061310 ทฤษฎีดนตรีสากล 01 จักรวาล
2 Mon (6-9) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 1023632 หลักการสอนและกลวิธีการสอนดนตรีศึกษา 01 ( TEACHER_2 ) เยี่ยมวิมาน
3 Mon (10-13) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 2063408 ทักษะกีตาร์ 5 01 ดนตรี2
4 Tue (1-3) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2061309 การฟัง การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 1 01 ไอยเรศ
5 Tue (5-7) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2071101 ประวัติ ปรัชญา ดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย 01 ( TEACHER_2 ) จักรวาล
6 Tue (12-12) 630313501 (ดนตรีศึกษา) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 18 ( TEACHER_2 ) ออกฝึก18
7 Thu (6-9) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2062407 ทักษะกีตาร์ 3 01 ดนตรี2
8 Fri (1-4) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 1023631 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูดนตรี 01 ( TEACHER_2 ) เยี่ยมวิมาน
9 Fri (10-13) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 2061407 ทักษะกีตาร์ 1 01 ดนตรี