ผศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7074803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1
Sect. 01

ออกฝึก40

Tue
Wed
Thu7072202
กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม
Sect. 01

ทอ2902

Fri7071102
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
Sect. 01

ทอ2902

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (12-12) 630467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 7074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1 01 ( TEACHER_3 ) ออกฝึก40
2 Thu (1-3) 650467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 7072202 กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม 01 ทอ2902
3 Fri (5-7) 640467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 7071102 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม 01 ทอ2902