ผศ.ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5684402
การเขียนแบบและการประเมินราคาทางภูมิสารสนเทศ
Sect. 01

EN304

5681301
การสำรวจเบื้องต้น
Sect. 01

EN104

Tue
Wed
Thu
Fri5683402
การออกแบบผังเมือง
Sect. 02

EN303

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 630465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5684402 การเขียนแบบและการประเมินราคาทางภูมิสารสนเทศ 01 EN304
2 Mon (6-11) 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5681301 การสำรวจเบื้องต้น 01 EN104
3 Fri (1-3) 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5683402 การออกแบบผังเมือง 02 EN303
4 Fri (1-3) 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5683402 การออกแบบผังเมือง 01 EN303