รศ.บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 01

GE1023

Tue1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 04

GE1024

Wed
Thu1051101
จิตวิทยาทั่วไป
Sect. 01

GE10210

1053201
การปรับพฤติกรรม
Sect. 01

GE10210

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 27

ออกฝึก27

Fri1053702
วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ครูจิตวิทยาการแนะแนว
Sect. 01

GE10210

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 660310101 (ภาษาไทย) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 01 GE1023
2 Tue (6-9) 660310302 (สังคมศึกษา) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 04 GE1024
3 Thu (1-3) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1051101 จิตวิทยาทั่วไป 01 GE10210
4 Thu (6-8) 640319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1053201 การปรับพฤติกรรม 01 GE10210
5 Thu (12-12) 630319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 27 ( TEACHER_2 ) ออกฝึก27
6 Fri (1-4) 640319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1053702 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ครูจิตวิทยาการแนะแนว 01 ( TEACHER_2 ) GE10210