อ.บัญชา ศรชัย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1011107
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Sect. 12

ED404

1011107
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Sect. 13

ED404

Wed
Thu1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 12

ED407

Fri1011201
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Sect. 01

A402

1011107
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Sect. 08

A305

2082209
ทักษะขับร้องเพลงไทย 3
Sect. 01

ดนตรี2

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 12 ED404
2 Tue (1-4) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 14 ED404
3 Tue (6-9) 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 13 ED404
4 Tue (6-9) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 16 ED404
5 Thu (6-9) 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 12 ED407
6 Fri (1-4) 640310401 (คณิตศาสตร์) 1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 01 A402
7 Fri (6-9) 660310801 (พลศึกษา) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 08 A305
8 Fri (10-13) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 2082209 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 01 ดนตรี2