ผศ.ดร.นิรมล สุวรรณกาศ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1553410
วรรณกรรมเอเชีย
Sect. 01

1142

Tue0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 34

GE1028

Wed
Thu1554310
การแปลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Sect. 01

GE1034

0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 38

GE1031

Fri0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 40

GE1028

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 630440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1553410 วรรณกรรมเอเชีย 01 1142
2 Mon (5-7) 630440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1553410 วรรณกรรมเอเชีย 02 1142
3 Tue (1-4) 650315301 (วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 34 GE1028
4 Tue (1-4) 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 35 GE1028
5 Tue (1-4) 650318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 36 GE1028
6 Tue (1-4) 650319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 37 GE1028
7 Thu (1-3) 630440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1554310 การแปลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 01 GE1034
8 Thu (6-9) 650420601 (อาหารและโภชนาการ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 38 GE1031
9 Thu (6-9) 650422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 39 GE1031
10 Thu (6-9) 650425201 (เคมี) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 41 GE1031
11 Thu (6-9) 650425301 (ชีววิทยา) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 42 GE1031
12 Fri (6-9) 650423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 GE1028