อ.ดร.นิชภา โมราถบ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 58

หอประชุม

0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 41

หอประชุม

0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Sect. 01

หอประชุม

Tue2594120
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
Sect. 01

A902

Wed
Thu
Fri2594502
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา
Sect. 01

A903

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 58 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
2 Mon (1-3) 660134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 59 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
3 Mon (1-3) 660155801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 60 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
4 Mon (1-3) 660165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 61 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
5 Mon (1-3) 660165621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 62 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
6 Mon (1-3) 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 63 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
7 Mon (1-3) 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 64 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
8 Mon (1-3) 660310101 (ภาษาไทย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 42 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
9 Mon (1-3) 660310102 (ภาษาไทย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 43 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
10 Mon (1-3) 660310201 (ภาษาอังกฤษ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 44 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
11 Mon (1-3) 660310301 (สังคมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 46 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
12 Mon (1-3) 660310401 (คณิตศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 48 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
13 Mon (1-3) 660310801 (พลศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 51 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
14 Mon (1-3) 660312801 (การประถมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 54 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
15 Mon (1-3) 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 23 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
16 Mon (1-3) 660423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 31 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
17 Mon (1-3) 660441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 32 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
18 Mon (1-3) 660445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 33 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
19 Mon (1-3) 660446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 34 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
20 Mon (1-3) 660499201 (พยาบาลศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 38 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
21 Mon (5-7) 660166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 41 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
22 Mon (5-7) 660310202 (ภาษาอังกฤษ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 45 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
23 Mon (5-7) 660310302 (สังคมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 47 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
24 Mon (5-7) 660310402 (คณิตศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 49 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
25 Mon (5-7) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 50 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
26 Mon (5-7) 660310802 (พลศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 52 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
27 Mon (5-7) 660311101 (เกษตรศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 53 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
28 Mon (5-7) 660312802 (การประถมศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 55 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
29 Mon (5-7) 660313501 (ดนตรีศึกษา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 56 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
30 Mon (5-7) 660313901 (คอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 57 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
31 Mon (5-7) 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 24 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
32 Mon (5-7) 660315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 25 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
33 Mon (5-7) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 26 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
34 Mon (5-7) 660318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 27 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
35 Mon (5-7) 660318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 28 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
36 Mon (5-7) 660318201 (นาฏศิลป์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 29 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
37 Mon (5-7) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 30 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
38 Mon (5-7) 660446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 35 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
39 Mon (8-10) 640420601 (อาหารและโภชนาการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 01 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
40 Mon (8-10) 640423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 02 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
41 Mon (8-10) 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 03 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
42 Mon (8-10) 640434921 (การตลาดดิจิทัล) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 04 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
43 Mon (8-10) 640434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 05 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
44 Mon (8-10) 640440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 06 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
45 Mon (8-10) 640441801 (การท่องเที่ยว) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 07 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
46 Mon (8-10) 640444201 (การพัฒนาชุมชน) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 08 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
47 Mon (8-10) 640445701 (ศิลปกรรม) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 09 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
48 Mon (8-10) 640445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 10 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
49 Mon (8-10) 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 11 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
50 Mon (8-10) 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 12 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
51 Mon (8-10) 640466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 13 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
52 Mon (8-10) 640473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 14 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
53 Mon (8-10) 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 15 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
54 Mon (8-10) 650434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 16 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
55 Mon (8-10) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 17 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
56 Mon (8-10) 650449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 18 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
57 Mon (8-10) 650466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 19 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
58 Mon (8-10) 650467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 20 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
59 Mon (8-10) 650467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 21 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
60 Mon (8-10) 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 22 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
61 Tue (1-4) 640449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2594120 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 01 A902
62 Fri (6-9) 630449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2594502 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา 01 A903