อ.นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4123506
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Sect. 01

STA303

Tue4124806
สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Sect. 01

ออกฝึก35

Wed
Thu
Fri4121105
จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
Sect. 04

STA304

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 01 STA303
2 Tue (12-12) 630423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4124806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 01 ออกฝึก35
3 Fri (1-3) 660129701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4121105 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 04 STA304
4 Fri (1-3) 660429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4121105 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 03 STA304