อ.นฤภรณ์ พิมมงคล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2562503
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
Sect. 03

1146

2562203
กฎหมายลักษณะหนี้
Sect. 01

ศ.จำลอง

Tue2562206
เอกเทศสัญญา 2
Sect. 99

คลินิกหมอความ

2563204
กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ
Sect. 01

ศ.จำลอง

Wed2561102
หลักกฎหมายมหาชน
Sect. 01

ศ.จำลอง

Thu
Fri0001207
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Sect. 01

GE1020

Sat2561102
หลักกฎหมายมหาชน
Sect. 02

1145

Sun2563204
กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ
Sect. 02

ศ.จำลอง

2564804
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางนิติศาสตร์
Sect. 02

ออกฝึก001

2564804
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางนิติศาสตร์
Sect. 01

ออกฝึก002

2561205
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
Sect. 02

1145

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 03 1146
2 Mon (5-7) 650449001 (นิติศาสตร์) 2562203 กฎหมายลักษณะหนี้ 01 ศ.จำลอง
3 Tue (1-3) 590000003 (-) 2562206 เอกเทศสัญญา 2 99 คลินิกหมอความ
4 Tue (5-7) 650449001 (นิติศาสตร์) 2563204 กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ 01 ศ.จำลอง
5 Wed (1-3) 660449001 (นิติศาสตร์) 2561102 หลักกฎหมายมหาชน 01 ศ.จำลอง
6 Fri (5-7) 640425301 (ชีววิทยา) 0001207 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 01 GE1020
7 Fri (5-7) 660440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 0001207 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 03 GE1020
8 Fri (5-7) 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001207 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 04 GE1020
9 Fri (5-7) 660465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001207 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 05 GE1020
10 Fri (5-7) 660467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001207 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 02 GE1020
11 Sat (5-7) 661449001 (นิติศาสตร์) 2561102 หลักกฎหมายมหาชน 02 1145
12 Sun (1-3) 651449001 (นิติศาสตร์) 2563204 กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ 02 ศ.จำลอง
13 Sun (5-5) 641449001 (นิติศาสตร์) 2564804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางนิติศาสตร์ 02 ออกฝึก001
14 Sun (6-6) 641449002 (นิติศาสตร์) 2564804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางนิติศาสตร์ 01 ออกฝึก002
15 Sun (8-10) 661449001 (นิติศาสตร์) 2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 02 1145