อ.ดร.นราวดี นวลสอาด
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4094903
สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์
Sect. 99

STA106

Tue
Wed4094201
ทฤษฎีจำนวน
Sect. 01

STA204

Thu4092605
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Sect. 01

STA306

4091401
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Sect. 01

STA206

Fri4091401
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Sect. 02

STA305

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 590000003 (-) 4094903 สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 99 STA106
2 Wed (1-3) 640422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4094201 ทฤษฎีจำนวน 01 STA204
3 Thu (1-3) 650162201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 01 STA306
4 Thu (1-3) 650166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 04 STA306
5 Thu (1-3) 650462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 02 STA306
6 Thu (1-3) 650467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 03 STA306
7 Thu (5-7) 660310402 (คณิตศาสตร์) 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 01 STA206
8 Fri (5-7) 660310401 (คณิตศาสตร์) 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 02 STA305