อ.ธีรศักดิ์ อุปการ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed5682201
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Sect. 01

EN303

Thu5682203
การสำรวจระยะไกล
Sect. 01

EN303

Fri5683207
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
Sect. 01

EN303

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-4) 650465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5682201 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 01 EN303
2 Thu (6-11) 650465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5682203 การสำรวจระยะไกล 01 EN303
3 Fri (5-10) 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5683207 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 01 EN303
4 Fri (5-10) 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5683207 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 02 EN303