ผศ.ธิดารัตน์ เหมือนเดชา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3562115
การจัดการธุรกิจอาหาร
Sect. 01

FMS301

Tue
Wed
Thu3574104
การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในงานบริการ
Sect. 01

FMS301

0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Sect. 29

A205

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3562115 การจัดการธุรกิจอาหาร 01 FMS301
2 Thu (5-7) 650134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3574104 การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในงานบริการ 01 FMS301
3 Thu (8-10) 660433601 (เศรษฐกิจดิจิทัล) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 29 A205
4 Thu (8-10) 660434711 (นิเทศศาสตร์) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 30 A205
5 Thu (8-10) 660434921 (การตลาดดิจิทัล) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 31 A205
6 Thu (8-10) 660434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 32 A205
7 Thu (8-10) 660434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 33 A205
8 Thu (8-10) 660444201 (การพัฒนาชุมชน) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 35 A205
9 Thu (8-10) 660465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 37 A205
10 Thu (8-10) 660466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 38 A205