อ.ดร.ธนิต เมธีนุกูล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4022307
เคมีอินทรีย์ 1
Sect. 01

STA204

4022308
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Sect. 01

STC207

Wed4021101
เคมีทั่วไป 1
Sect. 01

STC202

Thu4022501
ชีวเคมีพื้นฐาน
Sect. 99

STC205

4021110
ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Sect. 01

STC205

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 650425201 (เคมี) 4022307 เคมีอินทรีย์ 1 01 STA204
2 Tue (1-3) 650429401 (สิ่งแวดล้อม) 4022307 เคมีอินทรีย์ 1 02 STA204
3 Tue (5-7) 650425201 (เคมี) 4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 01 STC207
4 Tue (5-7) 650429401 (สิ่งแวดล้อม) 4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 02 STC207
5 Wed (1-4) 660451101 (เกษตรศาสตร์) 4021101 เคมีทั่วไป 1 01 STC202
6 Thu (1-4) 590000003 (-) 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน 99 STC205
7 Thu (5-7) 660425301 (ชีววิทยา) 4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1 01 STC205