อ.ธนวัฒน์ สอนเณร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5511202
ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
Sect. 01

ทอ2903

Tue
Wed7063301
วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
Sect. 01

EN503

Thu7062302
การประมวลสัญญาณ
Sect. 01

EN306

7064805
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
Sect. 01

ออกฝึก38

Fri7064801
การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Sect. 01

EN104

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-10) 660165621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 01 ทอ2903
2 Mon (5-10) 660465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 02 ทอ2903
3 Wed (1-4) 640467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7063301 วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 01 EN503
4 Thu (6-9) 640467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7062302 การประมวลสัญญาณ 01 EN306
5 Thu (6-9) 650167501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7062302 การประมวลสัญญาณ 02 EN306
6 Thu (13-13) 640167501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7064805 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 01 ออกฝึก38
7 Fri (1-2) 640467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7064801 การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 01 EN104
8 Fri (1-2) 650167501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7064801 การเตรียมประสบการณ์สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 02 EN104