ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue5572209
การติดตั้งและประมาณการทางไฟฟ้า
Sect. 99

EN403

Wed
Thu5502101
พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
Sect. 01

EN102

5514502
การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Sect. 02

ทอ2904

Fri5573402
การผลิต ส่งจ่าย และจำหน่ายทางไฟฟ้า
Sect. 99

EN403

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-6) 590000003 (-) 5572209 การติดตั้งและประมาณการทางไฟฟ้า 99 EN403
2 Tue (1-6) 590000003 (-) 5574202 การออกแบบระบบไฟฟ้า 99 EN403
3 Tue (5-10) 640465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5574203 การติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 01 EN406
4 Thu (1-3) 650465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม 01 EN102
5 Thu (1-3) 650466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม 02 EN102
6 Thu (1-3) 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม 03 EN102
7 Thu (5-7) 630466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514502 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 02 ทอ2904
8 Thu (5-7) 640465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5514502 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 01 ทอ2904
9 Fri (1-3) 590000003 (-) 5573402 การผลิต ส่งจ่าย และจำหน่ายทางไฟฟ้า 99 EN403