อ.ธนพร สมผดุง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001203
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Sect. 02

GE1031

Tue1673501
สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
Sect. 01

A306

Wed
Thu1023614
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาเกาหลี
Sect. 01

เกาหลี

1672101
ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1
Sect. 01

A401

Fri1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 11

ED406

1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Sect. 97

ออกฝึก097

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 640445701 (ศิลปกรรม) 0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 02 GE1031
2 Mon (5-7) 640445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 01 GE1031
3 Tue (2-4) 660318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1673501 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 01 A306
4 Thu (1-4) 640318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1023614 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาเกาหลี 01 เกาหลี
5 Thu (6-9) 650318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1672101 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 01 A401
6 Fri (1-4) 650310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 11 ED406
7 Fri (1-4) 650318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 16 ED406
8 Fri (1-4) 650319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 18 ED406
9 Fri (12-12) 590000003 (-) 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 97 ออกฝึก097