อ.ธนโชค จันทร์สูง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1023630
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูคอมพิวเตอร์
Sect. 01

GE1034

Wed1093605
เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
Sect. 01

ED403

Thu1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 11

ED401

Fri1031701
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
Sect. 99

ED401

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 640313901 (คอมพิวเตอร์) 1023630 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูคอมพิวเตอร์ 01 GE1034
2 Wed (1-4) 640313901 (คอมพิวเตอร์) 1093605 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 01 ED403
3 Thu (6-9) 650312801 (การประถมศึกษา) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 11 ED401
4 Fri (1-4) 590000003 (-) 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 99 ED401