อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1654201
นวัตกรรมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
Sect. 01

GE10210

1651301
ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
Sect. 01

734

Wed1653205
กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยว
Sect. 01

1141

Thu
Fri1654801
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการท่องเที่ยว
Sect. 99

ออกฝึก4801

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 640441801 (การท่องเที่ยว) 1654201 นวัตกรรมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 01 GE10210
2 Tue (5-7) 640441801 (การท่องเที่ยว) 1651301 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ 01 734
3 Wed (1-4) 650441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1653205 กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยว 01 1141
4 Wed (1-4) 660441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1653205 กิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยว 02 1141
5 Fri (12-12) 590000003 (-) 1654801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการท่องเที่ยว 99 ออกฝึก4801