อ.ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 02

GE10211

1551608
ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Sect. 01

IC305

Tue0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 27

GE10211

0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 59

GE1020

Wed1551112
ไวยากรณ์อังกฤษ 1
Sect. 01

1144

Thu
Fri0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 23

GE1020

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 02 GE10211
2 Mon (1-4) 650449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 04 GE10211
3 Mon (1-4) 650455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 05 GE10211
4 Mon (6-8) 630434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 1551608 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01 IC305
5 Mon (6-8) 660434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 1551608 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 02 IC305
6 Tue (1-4) 650310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 27 GE10211
7 Tue (6-9) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 59 GE1020
8 Tue (6-9) 650444201 (การพัฒนาชุมชน) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 GE1020
9 Tue (6-9) 650445701 (ทัศนศิลป์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 61 GE1020
10 Tue (6-9) 650445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 62 GE1020
11 Wed (1-4) 660440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1551112 ไวยากรณ์อังกฤษ 1 01 1144
12 Fri (1-4) 650310301 (สังคมศึกษา) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 23 GE1020
13 Fri (1-4) 650310401 (คณิตศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 25 GE1020