อ.ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1571303
การอ่านและการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น
Sect. 01

IC301

Tue1500113
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Sect. 99

IC300

Wed1573508
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
Sect. 01

IC303

Thu1571103
ภาษาจีนเบื้องต้น
Sect. 01

IC303

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 660476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1571303 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น 01 IC301
2 Tue (8-10) 590000003 (-) 1500113 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 99 IC300
3 Wed (1-3) 590000001 (-) 1573508 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 01 IC303
4 Thu (1-3) 650441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1571103 ภาษาจีนเบื้องต้น 01 IC303