อ.ดร.ดิเรก บัวหลวง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4112303
สถิติเชิงวิเคราะห์
Sect. 01

STA206

Tue4092202
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
Sect. 01

STA206

Wed
Thu
Fri0001110
การคิดและการตัดสินใจ
Sect. 06

A802

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 650422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4112303 สถิติเชิงวิเคราะห์ 01 STA206
2 Tue (5-7) 650422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 01 STA206
3 Fri (1-3) 640314001 (การศึกษาปฐมวัย) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 06 A802
4 Fri (1-3) 640314002 (การศึกษาปฐมวัย) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 07 A802
5 Fri (1-3) 640314003 (การศึกษาปฐมวัย) 0001110 การคิดและการตัดสินใจ 08 A802