อ.ดรุณี นาคเสวี
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5072701
เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
Sect. 01

วทอ208

Tue
Wed
Thu5072901
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
Sect. 01

ลีลาวดี

5073701
เคมีอาหาร
Sect. 01

ลีลาวดี

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-10) 650455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 5072701 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร 01 วทอ208
2 Thu (1-4) 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5072901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร 01 ลีลาวดี
3 Thu (6-10) 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5073701 เคมีอาหาร 01 ลีลาวดี