ผศ.ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4072501
การบริบาลปฐมภูมิ
Sect. 01

PH202

4072501
การบริบาลปฐมภูมิ
Sect. 02

PH202

Wed
Thu4073104
เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข
Sect. 01

PH202

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 650427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4072501 การบริบาลปฐมภูมิ 01 PH202
2 Tue (6-9) 650427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 4072501 การบริบาลปฐมภูมิ 02 PH202
3 Thu (1-4) 640427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4073104 เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข 01 PH202