อ.ณัฐพัชร์ มหายศนันท์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2053902
นาฏยประดิษฐ์
Sect. 01

815

Tue2051705
ทักษะนาฏศิลป์ไทย
Sect. 01

815

0001105
สุนทรียศาสตร์
Sect. 01

หอประชุม

Wed
Thu1073310
การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 01

A802

1073310
การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 02

A802

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640318201 (นาฏศิลป์) 2053902 นาฏยประดิษฐ์ 01 815
2 Tue (1-4) 660318201 (นาฏศิลป์) 2051705 ทักษะนาฏศิลป์ไทย 01 815
3 Tue (6-8) 640310201 (ภาษาอังกฤษ) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 01 หอประชุม
4 Tue (6-8) 640310202 (ภาษาอังกฤษ) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 02 หอประชุม
5 Tue (6-8) 640310203 (ภาษาอังกฤษ) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 03 หอประชุม
6 Tue (6-8) 640310301 (สังคมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 04 หอประชุม
7 Tue (6-8) 640310302 (สังคมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 05 หอประชุม
8 Tue (6-8) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 06 หอประชุม
9 Tue (6-8) 640310801 (พลศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 07 หอประชุม
10 Tue (6-8) 640310802 (พลศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 08 หอประชุม
11 Tue (6-8) 640311101 (เกษตรศาสตร์) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 09 หอประชุม
12 Tue (6-8) 640312801 (การประถมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 10 หอประชุม
13 Tue (6-8) 640312802 (การประถมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 11 หอประชุม
14 Tue (6-8) 640312803 (การประถมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 12 หอประชุม
15 Tue (6-8) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 13 หอประชุม
16 Tue (6-8) 640318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 14 หอประชุม
17 Tue (6-8) 650315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 15 หอประชุม
18 Thu (1-4) 640314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1073310 การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 01 A802
19 Thu (6-9) 640314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1073310 การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 02 A802