ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5511402
สถิติในงานอุตสาหกรรม
Sect. 05

EN102

Tue7063601
การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Sect. 02

EN407

Wed
Thu7063502
การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที
Sect. 02

EN407

Fri7062203
วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
Sect. 01

EN407

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 650466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม 05 EN102
2 Mon (5-7) 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม 01 EN102
3 Tue (6-8) 640467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7063601 การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 02 EN407
4 Tue (6-8) 650167501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7063601 การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 01 EN407
5 Thu (1-4) 640467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7063502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที 02 EN407
6 Thu (1-4) 650167501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7063502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที 01 EN407
7 Fri (1-4) 650467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 7062203 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ 01 EN407