อ.ชาริสร์ เสนาป่า
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 49

GE1031

1552630
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
Sect. 01

1142

Tue0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 32

GE1032

1554201
ภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบมาตรฐาน 2
Sect. 99

737

Wed1553242
ภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบมาตรฐาน 1
Sect. 01

GE1032

Thu
Fri1554311
การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Sect. 01

GE1034

1551104
ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการแปล 1
Sect. 01

IC304

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650434921 (การตลาดดิจิทัล) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 49 GE1031
2 Mon (1-4) 650439801 (การบัญชี) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 53 GE1031
3 Mon (8-10) 650441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 01 1142
4 Tue (1-4) 650314001 (การศึกษาปฐมวัย) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 32 GE1032
5 Tue (1-4) 650315201 (วิทยาศาสตร์(เคมี)) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 33 GE1032
6 Tue (5-7) 590000003 (-) 1554201 ภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบมาตรฐาน 2 99 737
7 Wed (1-3) 630440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1553242 ภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบมาตรฐาน 1 01 GE1032
8 Fri (1-3) 630440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1554311 การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 GE1034
9 Fri (6-9) 660440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1551104 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการแปล 1 01 IC304