อ.ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1042106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sect. 10

A306

Tue
Wed1022306
สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
Sect. 03

GE1036

Thu1021206
การพัฒนาหลักสูตร
Sect. 14

A404

Fri1022304
วิทยาการจัดการเรียนรู้
Sect. 08

A404

1042106
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Sect. 05

A307

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 650315301 (วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 10 A306
2 Wed (1-4) 640312803 (การประถมศึกษา) 1022306 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา 03 GE1036
3 Thu (1-4) 650313501 (ดนตรีศึกษา) 1021206 การพัฒนาหลักสูตร 14 A404
4 Fri (1-4) 650315301 (วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)) 1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 08 A404
5 Fri (6-9) 650310802 (พลศึกษา) 1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 05 A307