อ.ชนิกานต์ อัชวนันท์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3544402
การโฆษณาออนไลน์
Sect. 01

FMS401

3543103
การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
Sect. 99

FMS202

Wed
Thu3542401
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
Sect. 01

FMS301

Fri3543107
การจัดการตราสินค้า
Sect. 01

FMS308

3542105
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
Sect. 01

FMS301

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 630434921 (การตลาดดิจิทัล) 3544402 การโฆษณาออนไลน์ 01 FMS401
2 Tue (6-9) 590000003 (-) 3543103 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 99 FMS202
3 Thu (1-4) 660134921 (การตลาดดิจิทัล) 3542401 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 01 FMS301
4 Fri (1-3) 640434921 (การตลาดดิจิทัล) 3543107 การจัดการตราสินค้า 01 FMS308
5 Fri (6-9) 660434921 (การตลาดดิจิทัล) 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 01 FMS301