ผศ.จุฬาลักษณ์ มหาวัน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4132604
การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล
Sect. 01

STA301

Wed
Thu
Fri1092501
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Sect. 01

ED403

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 650429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4132604 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 01 STA301
2 Fri (1-4) 650313901 (คอมพิวเตอร์) 1092501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 01 ED403