อ.ดร.จุฬา ม่วงกล่ำ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue2553302
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล
Sect. 04

1146

2553302
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล
Sect. 03

1146

Wed2553302
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Sect. 01

1142

Thu2551103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Sect. 01

1144

Fri
Sat
Sun2553302
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล
Sect. 05

1144

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 650446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล 04 1146
2 Tue (5-7) 650446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล 03 1146
3 Wed (1-3) 630446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 01 1142
4 Thu (1-3) 660446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 01 1144
5 Thu (1-3) 660446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2551103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 02 1144
6 Sun (1-3) 651446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล 05 1144