อ.ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4021103
เคมีเบื้องต้น
Sect. 01

STC201

4021104
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
Sect. 01

STC205

Wed
Thu4021118
เคมีสำหรับครู 1
Sect. 01

STC402

Fri4022518
ชีวเคมี
Sect. 01

STC202

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 660422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4021103 เคมีเบื้องต้น 01 STC201
2 Tue (5-7) 660422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4021104 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 01 STC205
3 Thu (6-9) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4021118 เคมีสำหรับครู 1 01 STC402
4 Fri (1-4) 650315201 (วิทยาศาสตร์(เคมี)) 4022518 ชีวเคมี 01 STC202