อ.ดร.จามรี ศรีรัตนบัลล์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1052302
จิตวิทยาครอบครัวและสังคม
Sect. 01

GE10210

Tue1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 05

GE1023

1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 06

GE1023

Wed
Thu1051101
จิตวิทยาทั่วไป
Sect. 01

GE10210

1051205
จิตวิทยาสำหรับครู
Sect. 11

GE1023

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 650319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1052302 จิตวิทยาครอบครัวและสังคม 01 GE10210
2 Tue (1-4) 660312801 (การประถมศึกษา) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 05 GE1023
3 Tue (6-9) 660312802 (การประถมศึกษา) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 06 GE1023
4 Thu (1-3) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1051101 จิตวิทยาทั่วไป 01 ( TEACHER_2 ) GE10210
5 Thu (6-9) 660318201 (นาฏศิลป์) 1051205 จิตวิทยาสำหรับครู 11 GE1023