อ.จาตุรันต์ จริยารัตนกูล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2004911
ศิลปนิพนธ์
Sect. 01

ศิลปะ

Tue2012106
วัสดุและเทคนิคศิลปะ
Sect. 01

ศิลปะ

0001105
สุนทรียศาสตร์
Sect. 01

หอประชุม

Wed
Thu2011205
ประวัติศาสตร์ศิลป์
Sect. 01

ศิลปะ4

Fri2032413
การออกแบบกราฟิก
Sect. 01

ศิลปะ2

2001113
องค์ประกอบศิลป์
Sect. 01

ศิลปะ

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-6) 630445701 (ศิลปกรรม) 2004911 ศิลปนิพนธ์ 01 ศิลปะ
2 Tue (1-4) 650445701 (ทัศนศิลป์) 2012106 วัสดุและเทคนิคศิลปะ 01 ศิลปะ
3 Tue (6-8) 640310201 (ภาษาอังกฤษ) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 01 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
4 Tue (6-8) 640310202 (ภาษาอังกฤษ) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 02 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
5 Tue (6-8) 640310203 (ภาษาอังกฤษ) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 03 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
6 Tue (6-8) 640310301 (สังคมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 04 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
7 Tue (6-8) 640310302 (สังคมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 05 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
8 Tue (6-8) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 06 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
9 Tue (6-8) 640310801 (พลศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 07 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
10 Tue (6-8) 640310802 (พลศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 08 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
11 Tue (6-8) 640311101 (เกษตรศาสตร์) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 09 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
12 Tue (6-8) 640312801 (การประถมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 10 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
13 Tue (6-8) 640312802 (การประถมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 11 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
14 Tue (6-8) 640312803 (การประถมศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 12 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
15 Tue (6-8) 640313501 (ดนตรีศึกษา) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 13 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
16 Tue (6-8) 640318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 14 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
17 Tue (6-8) 650315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 0001105 สุนทรียศาสตร์ 15 ( TEACHER_3 ) หอประชุม
18 Thu (5-7) 660445701 (ทัศนศิลป์) 2011205 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 01 ศิลปะ4
19 Fri (1-4) 640445701 (ศิลปกรรม) 2032413 การออกแบบกราฟิก 01 ศิลปะ2
20 Fri (6-9) 660445701 (ทัศนศิลป์) 2001113 องค์ประกอบศิลป์ 01 ศิลปะ