อ.ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3602203
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Sect. 99

FMS310

3601102
การออกแบบและนำเสนองานเพื่อธุรกิจ
Sect. 01

FMS306

Tue3604905
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
Sect. 01

IC202

Wed3601202
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
Sect. 99

FMS310

Thu
Fri3504804
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ
Sect. 04

ออกฝึก33

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 590000003 (-) 3602203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 99 FMS310
2 Mon (6-9) 650434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3601102 การออกแบบและนำเสนองานเพื่อธุรกิจ 01 FMS306
3 Tue (1-4) 650134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3604905 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 01 IC202
4 Wed (6-9) 590000003 (-) 3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 99 FMS310
5 Fri (12-12) 640134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3504804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ 04 ออกฝึก33