อ.คชรัตน์ ภูฆัง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4012106
อิเล็กทรอนิกส์
Sect. 01

STC402

4012302
ฟิสิกส์ของคลื่น
Sect. 01

STC402

Wed
Thu4091113
คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
Sect. 02

STA204

Fri1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 24

ออกฝึก24

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 640316201 (วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)) 4012106 อิเล็กทรอนิกส์ 01 STC402
2 Tue (6-9) 640316201 (วิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์)) 4012302 ฟิสิกส์ของคลื่น 01 STC402
3 Thu (6-9) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 4091113 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 02 STA204
4 Fri (13-13) 630316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 24 ( TEACHER_2 ) ออกฝึก24