อ.ดร.กัลยรัตน์ คำพรม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3601401
กฎหมายและจริยธรรม และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศธุรกิจ
Sect. 01

A205

Wed3604201
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยวิชวลไลเซชัน
Sect. 01

FMS307

Thu
Fri3602102
การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ
Sect. 01

IC207

3603502
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล
Sect. 02

IC207

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-8) 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3601401 กฎหมายและจริยธรรม และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศธุรกิจ 01 A205
2 Tue (6-8) 660434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3601401 กฎหมายและจริยธรรม และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศธุรกิจ 02 A205
3 Wed (1-4) 650134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3604201 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยวิชวลไลเซชัน 01 FMS307
4 Fri (1-4) 640434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3602102 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ 01 IC207
5 Fri (6-9) 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 3603502 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล 02 IC207