รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue5514312
การจัดการงานอุตสาหกรรม
Sect. 01

EN102

5514312
การจัดการงานอุตสาหกรรม
Sect. 02

EN102

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-3) 630465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม 01 EN102
2 Tue (1-3) 640465612 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม 03 EN102
3 Tue (6-8) 640465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม 02 EN102
4 Tue (6-8) 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม 04 EN102
5 Tue (6-8) 650466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม 05 EN102