อ.กมลสร ลิ้มสมมุติ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5001103
หลักการผลิตพืช
Sect. 01

เพาะเลี้ยง

5002301
การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
Sect. 01

เพาะเลี้ยง

Tue5004904
สัมมนาทางการเกษตร
Sect. 01

จามจุรี

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650311101 (เกษตรศาสตร์) 5001103 หลักการผลิตพืช 01 เพาะเลี้ยง
2 Mon (6-9) 650311101 (เกษตรศาสตร์) 5002301 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร 01 เพาะเลี้ยง
3 Tue (5-6) 640451101 (เกษตรศาสตร์) 5004904 สัมมนาทางการเกษตร 01 จามจุรี