อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3541101
หลักการตลาด
Sect. 02

FMS311

3504801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ
Sect. 01

FMS309

Tue3544904
สัมมนาการตลาดดิจิทัล
Sect. 01

FMS401

Wed
Thu3544105
การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sect. 99

FMS402

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660434921 (การตลาดดิจิทัล) 3541101 หลักการตลาด 02 FMS311
2 Mon (1-3) 660434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3541101 หลักการตลาด 03 FMS311
3 Mon (8-9) 630434921 (การตลาดดิจิทัล) 3504801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ 01 FMS309
4 Tue (6-9) 630434921 (การตลาดดิจิทัล) 3544904 สัมมนาการตลาดดิจิทัล 01 FMS401
5 Thu (6-8) 590000003 (-) 3544105 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 99 FMS402