อ.ดร.กนกวรรณ กันยะมี
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue0001210
ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Sect. 02

หอประชุม

Wed4123904
ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Sect. 01

STA303

Thu4134901
การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Sect. 99

STA305

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 640422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 02 หอประชุม
2 Tue (1-4) 640434711 (นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 03 หอประชุม
3 Tue (1-4) 640434721 (นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการตลาด)) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 04 หอประชุม
4 Tue (1-4) 640440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 05 หอประชุม
5 Tue (1-4) 640440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 06 หอประชุม
6 Tue (1-4) 650439801 (การบัญชี) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 07 หอประชุม
7 Tue (1-4) 650440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 08 หอประชุม
8 Tue (1-4) 650440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 09 หอประชุม
9 Tue (1-4) 650466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 10 หอประชุม
10 Tue (1-4) 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 13 หอประชุม
11 Tue (1-4) 660420601 (อาหารและโภชนาการ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 14 หอประชุม
12 Tue (1-4) 660423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 15 หอประชุม
13 Tue (1-4) 660425301 (ชีววิทยา) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 17 หอประชุม
14 Tue (1-4) 660427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 18 หอประชุม
15 Tue (1-4) 660427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 19 หอประชุม
16 Tue (1-4) 660428701 (วิทยาการข้อมูล) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 20 หอประชุม
17 Tue (1-4) 660429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 22 หอประชุม
18 Tue (1-4) 660434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 24 หอประชุม
19 Tue (1-4) 660441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 25 หอประชุม
20 Tue (1-4) 660444201 (การพัฒนาชุมชน) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 26 หอประชุม
21 Tue (1-4) 660445701 (ทัศนศิลป์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 27 หอประชุม
22 Tue (1-4) 660445711 (การออกแบบนิเทศศิลป์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 28 หอประชุม
23 Tue (1-4) 660446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 29 หอประชุม
24 Tue (1-4) 660446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 30 หอประชุม
25 Tue (1-4) 660449001 (นิติศาสตร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 31 หอประชุม
26 Tue (1-4) 660451101 (เกษตรศาสตร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 32 หอประชุม
27 Tue (1-4) 660455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 33 หอประชุม
28 Tue (1-4) 660462201 (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 34 หอประชุม
29 Tue (1-4) 660465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 35 หอประชุม
30 Tue (1-4) 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 36 หอประชุม
31 Tue (1-4) 660465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 37 หอประชุม
32 Tue (1-4) 660466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 38 หอประชุม
33 Tue (1-4) 660467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 39 หอประชุม
34 Tue (1-4) 660467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 41 หอประชุม
35 Tue (1-4) 660473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 42 หอประชุม
36 Tue (1-4) 660476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 11 หอประชุม
37 Tue (1-4) 660499201 (พยาบาลศาสตร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 12 หอประชุม
38 Wed (1-4) 640429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 STA303
39 Thu (6-9) 590000003 (-) 4134901 การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 99 STA305