อ.กนกวรรณ มารักษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed4011101
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Sect. 01

STC401

4011102
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
Sect. 02

STC405

Thu4011105
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
Sect. 07

STC401

4011106
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
Sect. 07

STC405

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-3) 660422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4011101 ฟิสิกส์เบื้องต้น 01 STC401
2 Wed (4-5) 660422611 (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 02 STC405
3 Thu (5-7) 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 07 STC401
4 Thu (5-7) 660467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 01 STC401
5 Thu (8-9) 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 07 STC405
6 Thu (8-9) 660467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 03 STC405