อ.กณิจฐิมญศ์ ลิมปนารมณ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1023628
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูนาฏศิลป์
Sect. 01

GE1029

Tue1073310
การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 03

A802

2051701
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
Sect. 01

FMS312

Wed1011107
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Sect. 07

ED404

Thu
Fri2052203
ระบำโบราณคดี
Sect. 01

816

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640318201 (นาฏศิลป์) 1023628 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูนาฏศิลป์ 01 GE1029
2 Tue (1-4) 640314003 (การศึกษาปฐมวัย) 1073310 การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 03 A802
3 Tue (6-9) 660318201 (นาฏศิลป์) 2051701 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 01 FMS312
4 Wed (1-4) 660310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 07 ED404
5 Fri (1-3) 650318201 (นาฏศิลป์) 2052203 ระบำโบราณคดี 01 816