อ.กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1631101
ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Sect. 01

GE10210

Tue0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
Sect. 13

A802

Wed
Thu0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
Sect. 04

A204

2532308
การประยุกต์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
Sect. 01

A403

Fri
Sat2553310
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
Sect. 02

1141

1633207
ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษ 21
Sect. 01

1145

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1631101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 01 ( TEACHER_2 ) GE10210
2 Tue (6-9) 650314001 (การศึกษาปฐมวัย) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 13 A802
3 Tue (6-9) 650315201 (วิทยาศาสตร์(เคมี)) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 14 A802
4 Tue (6-9) 650315301 (วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 15 A802
5 Tue (6-9) 650316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 16 A802
6 Tue (6-9) 650318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 17 A802
7 Thu (1-4) 650310101 (ภาษาไทย) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 04 A204
8 Thu (1-4) 650310801 (พลศึกษา) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 06 A204
9 Thu (1-4) 650312801 (การประถมศึกษา) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 10 A204
10 Thu (6-9) 650444201 (การพัฒนาชุมชน) 2532308 การประยุกต์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา 01 ( TEACHER_2 ) A403
11 Sat (1-3) 641446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553310 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร 02 1141
12 Sat (9-11) 591000001 (-) 1633207 ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษ 21 01 ( TEACHER_2 ) 1145