ผศ.ดร.กชกร ลาภมาก
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed4032601
จุลชีววิทยา
Sect. 02

STC301

Thu4032105
ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Sect. 01

STC302

Fri4002102
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Sect. 01

STA305

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-4) 650315301 (วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)) 4032601 จุลชีววิทยา 02 STC301
2 Thu (1-4) 650315301 (วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)) 4032105 ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ 01 STC302
3 Fri (1-3) 650310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 4002102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 01 STA305