ประเมินผู้สอน
ตรวจสอบตารางเรียนประกอบการลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
ประกาศรับสมัคร
กรอกใบสมัคร
ประกาศรับสมัครภาคพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27-05-2557
ประกาศ เรื่องการเรียนชดเชยเนื่องในวันหยุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 22-05-2557
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 28-03-2557
การเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2556 (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 21-03-2557
งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษวันที่ 30 มีนาคม 2557 ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 19-03-2557
ตารางเรียนภาคปกติ (อต.) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนภาคปกติ (แพร่) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนภาคปกติ (น่าน) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนภาคพิเศษ (อต.) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนภาคพิเศษ (แพร่) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนภาคพิเศษ (น่าน) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนแยกรายวิชาภาคปกติ (อต.) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนแยกรายวิชาภาคปกติ (แพร่) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนแยกรายวิชาภาคปกติ (น่าน) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนแยกรายวิชาภาคพิเศษ (อต.) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนแยกรายวิชาภาคพิเศษ (แพร่) ภาคเรียนที่ 3/2556
ตารางเรียนแยกรายวิชาภาคพิเศษ (น่าน) ภาคเรียนที่ 3/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14-03-2557
กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14-03-2557
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14-03-2557
ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 06-03-2557
กำหนดการส่งผลการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 24-01-2557
ประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป) ภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 22-01-2557
ประกาศยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13-01-2557
ประกาศงดการเรียนการสอนและขอเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13-01-2557
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษ 2556 ครั้งที่ 3
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 17-10-2556
แบบฟอร์มภาระงาน ปี 2556
วิธีการลงทะเบียนเรียน 15-10-2555 การใช้งานระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 26-08-2553 ภาพถ่ายชุดครุยบัณฑิต สำหรับการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
     

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1613, 1614