คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ
       อาจารย์สำรวย คล้ายชม
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1551101Z ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ศ1-3 ห้อง IC301

       อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560449901 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 14 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  อ8-10 ห้อง A404
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560427903 สาธารณสุขศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 20 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  พ1-3 ห้อง A402
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560434921 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 08 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  ศ5-7 ห้อง A212  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570434981 การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 11 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  จ5-7 ห้อง A202  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570434941 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 12 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  ฤ5-7 ห้อง A202
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570134951 การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 13 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  ฤ1-3 ห้อง GAB309
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570134942 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 15 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  อ1-3 ห้อง IC305

       อาจารย์เสกสรร ทัพผดุง
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560451111 เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เกษตร) รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 03 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  พ1-3 ห้อง 1143
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560465611 เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 16 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ศ1-3 ห้อง IC305
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560310302 สังคมศึกษา รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 19 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ8-10 ห้อง A403*
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560313902 คอมพิวเตอร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 23 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  อ1-3 ห้อง A301
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560449902 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 26 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ศ8-10 ห้อง 1141
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560167501 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 28 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ศ1-3 ห้อง IC305
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 000000000 - รายวิชา 1661102A การออกเสียงภาษาอังกฤษ section 99 เลือกเสรี เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 000000000 - รายวิชา 1661106A การเขียนตามรูปแบบ section 99 เลือกเสรี เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570450001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(Per-English) รายวิชา Pre-Eng1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ section 04 วิชาที่ต้องเรียนก่อน เวลา  อ8-10 ห้อง A204
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 561446101 รัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 01 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ส1-3 ห้อง A207  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 561446102 รัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 02 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ส1-3 ห้อง A207  (สอนร่วม)

       อาจารย์อาริตา สัมมารัตน์
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1571501Z สภาพทั่วไปของประเทศจีน section 03 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  ศ1-2 ห้อง IC304
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1571501Z สภาพทั่วไปของประเทศจีน section 04 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  ศ1-2 ห้อง IC304
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1572403Z การเขียนภาษาจีน 2 section 02 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  จ6-7 ห้อง A313
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1574506Z วัฒนธรรมการดื่มการกินของจีน section 02 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  ฤ3-4 ห้อง A313

       อาจารย์James Swanson Robertson
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1553202Z การนำเสนอด้วยวาจา section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ศ5-7 ห้อง IC303
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) รายวิชา 1553509Z วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  อ1-3 ห้อง IC301
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1553605Z ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2 section 01 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  จ1-3 ห้อง IC304

       Mrs.Kim Jang Mi
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1500114Y ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร section 01 พื้นฐานภาษา เวลา  จ1-3 ห้อง IC303
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570318101 ภาษาเกาหลี รายวิชา 1671201Y การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1 section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  พ1-4 ห้อง IC303
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570318101 ภาษาเกาหลี รายวิชา 1671701Y ภาษาเกาหลี 1 section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ฤ5-7 ห้อง IC304

       อาจารย์Sara Cadei
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1551201Z ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1 section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ฤ1-3 ห้อง IC301
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) รายวิชา 1552601Z ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1 section 01 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  ฤ6-8 ห้อง IC301
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) รายวิชา 1552629Z ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1 section 02 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  จ1-3 ห้อง IC302
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1553604Z ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน section 01 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  อ1-3 ห้อง IC303
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 3562117Z การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว section 02 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  จ5-7 ห้อง IC303

       อาจารย์Yang Zhongxiong
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1571205Z การฟังและการพูดภาษาจีน 1 section 03 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  อ1-4 ห้อง IC302
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1571205Z การฟังและการพูดภาษาจีน 1 section 04 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  อ1-4 ห้อง IC302
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573303Z ศัพทศาสตร์ภาษาจีน section 02 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  พ1-3 ห้อง A313
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573304Z การอ่านหนังสือพิมพ์จีน section 02 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  ฤ6-7 ห้อง IC302
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573705Z ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน section 02 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ฤ1-2 ห้อง A313

       อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560449001 นิติศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 11 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ8-10 ห้อง A201
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560313901 คอมพิวเตอร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 21 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ5-7 ห้อง A213*
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1552602Z ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ section 01 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  ฤ1-3 ห้อง IC303

       อาจารย์จักรกฤษณ์ อิสสระ
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570318101 ภาษาเกาหลี รายวิชา 1673401Y การเขียนภาษาเกาหลี 1 section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ฤ8-10 ห้อง IC304

       ผศ.จิรพรรณ ทองมาก
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560465511 เทคโนโลยีไฟฟ้า รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 01 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ1-3 ห้อง IC305
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560429701 เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 06 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ6-8 ห้อง A303
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560443511 ดนตรีไทย รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 12 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ6-8 ห้อง A303
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560443521 ดนตรีสากล รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 13 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ6-8 ห้อง A303
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560467101 วิศวกรรมโลจิสติกส์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 15 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ1-3 ห้อง IC305
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560467501 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 17 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ1-3 ห้อง IC305
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560423802 วิทยาการคอมพิวเตอร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 24 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ศ1-3 ห้อง IC302
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446102 รัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 29 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ศ6-8 ห้อง IC304
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560449002 นิติศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 30 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  อ5-7 ห้อง IC305
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 000000000 - รายวิชา 1661202A ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 section 99 เลือกเสรี เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570450001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(Per-English) รายวิชา Pre-Eng1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ section 02 วิชาที่ต้องเรียนก่อน เวลา  อ8-10 ห้อง A207
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 575511011 หลักสูตรและการสอน รายวิชา 1555101Z ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต section 01 วิชาพื้นฐานเสริม เวลา  ส1-3 ห้อง A701
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 575511401 การบริหารการศึกษา รายวิชา 1555101Z ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต section 02 วิชาพื้นฐานเสริม เวลา  ส1-3 ห้อง A701
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 575544901 บริหารธุรกิจ รายวิชา 1555101Z ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต section 03 วิชาพื้นฐานเสริม เวลา  ส1-3 ห้อง A701

       อาจารย์ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570318001 ภาษาจีน รายวิชา 1571107Y ภาษาจีนระดับต้น 1 section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  อ1-4 ห้อง A213*
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1571107Z ภาษาจีนระดับต้น1 section 03 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  ฤ1-4 ห้อง IC304
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1571107Z ภาษาจีนระดับต้น1 section 04 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  ฤ1-4 ห้อง IC304
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1572103Z ภาษาจีนระดับต้น 3 section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  เรียนจีน ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1572202Z การฟังและการพูดภาษาจีน 3 section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  เรียนจีน ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1572303Z การอ่านภาษาจีน 3 section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  เรียนจีน ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1572402Z การเขียนภาษาจีน 1 section 01 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  เรียนจีน ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1572502Z ศิลปะและวัฒนธรรมจีน section 01 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573103Z ภาษาจีนระดับกลาง 1 section 03 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573105Z ศิลปะการเขียนอักษรจีน section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  เรียนจีน ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573201Z การฟังข่าว section 01 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573507Z ประเพณีพื้นบ้านของชนชาติจีน section 02 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  อ8-9 ห้อง A313
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573603Z หลักภาษาจีน section 01 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573706Z ภาษาจีนธุรกิจ section 01 เลือกเสรี เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573708Z ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขอ section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  เรียนจีน ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1574502Z นวนิยายจีน section 01 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1574505Z ศิลปะวิชาเพลงมวยจีน section 01 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา   ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1574703Z ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม section 01 เฉพาะด้าน(เลือก) เวลา  เรียนจีน ห้อง 

       อาจารย์นิภา สนสอาดจิต
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560455801 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 04 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  พ1-3 ห้อง 1145
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446101 รัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 05 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  อ5-7 ห้อง A904
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560427901 สาธารณสุขศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 08 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ1-3 ห้อง PH203
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560427902 สาธารณสุขศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 09 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ6-8 ห้อง PH203
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560451111 เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เกษตร) รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 31 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  พ1-3 ห้อง 1145
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570450001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(Per-English) รายวิชา Pre-Eng1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ section 01 วิชาที่ต้องเรียนก่อน เวลา  อ8-10 ห้อง A206

       อาจารย์นูรลีซาวาตี อาแด
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570318002 ภาษาจีน รายวิชา 1571107Y ภาษาจีนระดับต้น 1 section 02 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  จ1-4 ห้อง IC301
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1571301Z การอ่านภาษาจีน 1 section 01 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  จ8-9 ห้อง IC304
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1571301Z การอ่านภาษาจีน 1 section 02 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  จ8-9 ห้อง IC304
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1572104Z ภาษาจีนระดับต้น 4 section 02 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  จ1-4 ห้อง A313
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560446402 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1573103Z ภาษาจีนระดับกลาง 1 section 02 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  อ1-4 ห้อง A313

       อาจารย์ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) รายวิชา 1571107Z ภาษาจีนระดับต้น1 section 05 เลือกเสรี เวลา  จ6-9 ห้อง IC305
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570318001 ภาษาจีน รายวิชา 1571205Y การฟังและการพูดภาษาจีน 1 section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ศ6-9 ห้อง ED306
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570318002 ภาษาจีน รายวิชา 1571205Y การฟังและการพูดภาษาจีน 1 section 02 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ศ1-4 ห้อง ED306
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570318001 ภาษาจีน รายวิชา 1571501Y สภาพทั่วไปของประเทศจีน section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ฤ5-7 ห้อง ED404

       อาจารย์พรพัฒน์ ฤทธิชัย
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 550443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1554602Z ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  พ1-4 ห้อง IC304

       อาจารย์พิทยา ยาโม้
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560420601 อาหารและโภชนาการ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 07 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ1-3 ห้อง A304  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560423801 วิทยาการคอมพิวเตอร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 10 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ1-3 ห้อง A304  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560310301 สังคมศึกษา รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 18 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ5-7 ห้อง 844  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560434921 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 08 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  ศ5-7 ห้อง A212  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570434981 การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 11 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  จ5-7 ห้อง A202  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570134941 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 14 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  อ5-7 ห้อง A203  (สอนร่วม)

       สาขาวิชาภาษาจีน
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570318002 ภาษาจีน รายวิชา 1571501Y สภาพทั่วไปของประเทศจีน section 02 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  ฤ8-10 ห้อง A403*

       อาจารย์มาลี คล้ายชม
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560429401 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 02 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ5-7 ห้อง 733
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560165511 เทคโนโลยีไฟฟ้า รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 27 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ5-7 ห้อง 733
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 540446401 ภาษาจีนธุรกิจ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 32 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  จ5-7 ห้อง 733
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560434931 การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 09 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  ศ1-3 ห้อง GAB204
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560434951 การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 10 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  ศ6-8 ห้อง GAB204
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570134941 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา 1551605Z ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 section 14 วิชาเฉพาะ (แกน) เวลา  อ5-7 ห้อง A203  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570450001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(Per-English) รายวิชา Pre-Eng1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ section 05 วิชาที่ต้องเรียนก่อน เวลา  อ8-10 ห้อง A205

       อาจารย์ดร.วรางคณา สุติน
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560420601 อาหารและโภชนาการ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 07 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ1-3 ห้อง A304  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560423801 วิทยาการคอมพิวเตอร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 10 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ1-3 ห้อง A304  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560310301 สังคมศึกษา รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 18 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ฤ5-7 ห้อง 844  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560434941 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 22 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  อ1-3 ห้อง GAB302
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 560434942 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 25 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  อ6-8 ห้อง GAB302

       อาจารย์วัชรี วงศ์ทะเนตร
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1551102Z ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร section 01 เฉพาะด้าน(บังคับ) เวลา  อ1-3 ห้อง IC304
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 540443701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) รายวิชา 1664905A การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ section 01 วิชาชีพ (บังคับ) เวลา  ศ13 ห้อง 
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 570450001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(Per-English) รายวิชา Pre-Eng1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ section 03 วิชาที่ต้องเรียนก่อน เวลา  อ8-10 ห้อง A208
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 571427902 สาธารณสุขศาสตร์ รายวิชา 1500110Y ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 01 พื้นฐานภาษา เวลา  ท1-3 ห้อง A207
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 561446101 รัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 01 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ส1-3 ห้อง A207  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 561446102 รัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 02 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ส1-3 ห้อง A207  (สอนร่วม)
       ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มเรียน 571427901 สาธารณสุขศาสตร์ รายวิชา 1500110Z ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ section 03 พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา เวลา  ท6-8 ห้อง A206