ป้อนข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัส USSD

รหัสนักศึกษา 
เลขบัตรประชาชน 
เลือกผู้ให้บริการ       

 

ผู้มีสิทธิ์รับรหัส USSD ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด