ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2565  ห้อง IC305
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
                           
อังคาร
1553244 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน Section 02 ห้อง IC305
   
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้ Section 05 ห้อง IC305
         
พุธ
                           
พฤหัสบดี
                           
ศุกร์
1571204 การฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวัน Section 01 ห้อง IC305
                     
เสาร์
                           
อาทิตย์